Centrum Logopedyczne Dr Magdalena Skrzyp-Knapek

Dr MAGDALENA SKRZYP-KNAPEK


Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010), uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Zaburzenia przetwarzania porządków linearnych w języku dzieci pięcio- i sześcioletnich” (Wydział Polonistyki UJ).

Ukończyłam studia podyplomowe z Terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu (UJ, 2010), Logopedii (Akademia „Ignatianum”, 2011), Organizacji i zarządzania oświatą (UP 2017).
Od 2011 r. pracuję jako logopeda – obecnie Centrum Logopedycznym, współpracuję również z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie.

Specjalizuję się w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju mowy dzieci wieku niemowlęcym i przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem budowania kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją oraz niedosłuchem. Drugą kadencję jestem członkiem zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów.

Moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są na logopedii w aspekcie lingwistyki humanistycznej. Zajmuję się rozwojem języka w życiu prenatalnym, zaburzeniami mowy u dzieci z poważnymi deficytami rozwojowymi, badam zależności między opóźnieniem w rozwoju mowy a problemami laryngologicznymi.  

Konferencje

30.03.2019 r. – Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej, Konferencja PZL, Kraków. Współorganizacja konferencji.
6-7.10.2018 r. - II Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne „Terapia logopedyczna – nowe narzędzia, nowe perspektywy” , Wydawnictwo KOMLOGO, Wieliczka. Współorganizacja konferencji.
25-27.09.2018 r. – Zdrowie zaczyna się w głowie, Wieliczka.
31.08-1.09.2018 r. – III edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej - Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka, UŚ, Katowice.
10.03.2018 r. – Rola logopedy we wspomaganiu komunikacji dziecka potrzebującego AAC, Konferencja PZL, Kraków. Współorganizacja konferencji.
17.11.2017 r. – Wiele wymiarów FASD z perspektywy specjalistów, Kraków.
7-8.10.2017 r. - I Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne „Diagnoza logopedyczna – nowe narzędzia, nowe perspektywy” , Wydawnictwo KOMLOGO, Wieliczka. Współorganizacja konferencji.
1.04.2017 r. - Język narzędziem pracy logopedy, Konferencja PZL, Kraków. Współorganizacja konferencji.
4.03.2016 r. - Opóźnienie rozwoju mowy – etiologia, diagnoza, terapia. Referat: Jak pracować z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy? Doniesienia z praktyki. Warsztaty: Jak prowadzić zajęcia grupowa dla dzieci z ORM?, PPPP, Wieliczka. Współorganizowanie konferencji z psychologiem mgr A. Chlandą.
2.06. 2015 r. - Afazja - diagnoza, kształcenie, terapia. Referat: Organizacja terapii i dobór metod pracy z dziećmi z afazją, PPPP, Wieliczka. Współorganizowanie konferencji z psychologiem mgr A. Chlandą.
18.12.2014 r. - V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Rozumienie – diagnoza i terapia”. Referat: Rozumienie mowy a diagnoza opóźnionego rozwoju mowy, UP, Kraków.
13.04. 2013 r. - Spektrum autyzmu – spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju, Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom, Kraków.
6.04.2013 r. - Ciągle żywe dylematy logopedy – praktyka, Konferencja PZL, Kraków.
21.11.2012 r. - IV Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna „Nowa Logopedia – interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy”, UP, Kraków.
23.11.2011 r. – III Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna „Nowa Logopedia – diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej”, UP, Kraków.
23.11.2010 r. – II Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna „Nowa Logopedia – biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy”, UP, Kraków.Szkolenia, kursy, warsztaty

7.07.2019 r. – Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne, prowadzenie mgr M. Baj-Lieder, Kraków.
6.07.2019 r. - Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, prowadzenie mgr M. maj-Lieder, Kraków.
30.05-2.06.2019 r. – Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddziałach neonatologicznych, prowadzenie mgr P. Zawitkowski, Szpital Położniczo-Ginekologiczny UJASTEK, Kraków.
3.02.2019 r. – Praca z dzieckiem niepełnosprawnym – trisomia 21, MPD, Pierre Robin i inne rzadkie wady genetyczne, prowadzenie mgr A. Listwoń, Kraków.
2.02.2019 r. – Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym, prowadzenie mgr A. Listwoń, Kraków.
1.12.2018 r. – Niedosłuch odbiorczy – diagnoza i terapia logopedyczna: zagadnienia teoretyczne, informacje praktyczne, prowadzenie mgr M Ławecka i dr N. Moćko, Kraków.
7.10.2018 r. – Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia, prowadzenie dr M. Rządzka, Wieliczka.
6.10.2018 r. – Autorska metoda terapii rotacyzmów i pararotacyzmów, prowadzenie mgr J. Asperski, Wieliczka.
21-21.04.2018 r. – Zaburzenia neurorozwojowe. Rola neuropsychologa w diagnostyce i leczeniu chorób neurologicznych u dzieci, prowadzenie mgr Joanna Tryfon, Kraków.
20.04.2018 r. – Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, prowadzenie mgr A. Bujak, Fundacja SYNAPSIS, Kraków.
7.04.2018 r. – Opóźnienia rozwoju mowy, prowadzenie dr I. Michalak-Widera, Kraków.
28.10.2017 r. – Diagnoza i terapia międzyzębowości, prowadzenie dr I. Michalak-Widera, Kraków.
8.10.2017 r. – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, prowadzenie dr J. Gruba, Wieliczka
7.10.2017 r. - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, prowadzenie mgr. E. Bogacz, A. Bogacz-Rybczak, Wieliczka.
2016 r. - Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym?, PPPP, Wieliczka.
26.11.2016 r. – Zrozumieć głos – poznaj swoje narzędzie pracy, prowadzenie mgr Anna Madej, Kraków.
9-10.04.2016 r. – Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, prowadzenie mgr I. Łukasiuk, Wieliczka.
19.03.2016 r. – Metody wywoływania głosek, praca z dzieckiem, prowadzenie dr I. Michalak-Widera, Kraków.
22.11.2014 r. – Emisja głosu w terapii logopedycznej, prowadzenie mgr K. Prystupa, Kraków.
24.04.2014 r. - Różnicowanie autyzmu i niedokształcenia mowy o typie afazji w aspekcie medycznym, prowadzenie lek. med. Z. Szepczyńska, Kraków.
24.04.2014 r. - Terapia Tomatisa – zasady działania. Różne szkoły i podejścia, prowadzenie mgr B. Wojciechowska, Kraków
11-13.04.2014 r. - „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I” według metody dr Swietłany Masgutowej, prowadzenie mgr B. Dutkiewicz, Wieliczka.
12-13.10. 2013 r. - „Terapia Taktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej, prowadzenie mgr E. Cieplińska, Sucha Beskidzka.
16.02.2013 r. - Diagnoza i terapia wad wymowy, prowadzenie mgr A. Kabała, Kraków.
29.03.2012 r. - Mam w klasie dziecko z zespołem Aspergera, PPP nr 2, Kraków.
2012 r. – Szkolenie I i II stopnia z Diagnozy i terapii stymulacyjną metodą Carla Delacato, prowadzenie mgr J. Ławicka, mgr M. Ptasiak, Sucha Beskidzka.
6.02.2012 r. – Metody badania zagrożenia dysleksją, prowadzenie dr M. Korendo, Kraków.
17.12.2011 r. – Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, prowadzenie mgr K. Sedivy, Kraków.
26.11.2011 r. – Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem, prowadzenie mgr R. Radwańska, mgr J. Wachel, Kraków.
26.11.2010 r. – Metody oceny poziomu rozwoju językowego dzieci, UJ, Kraków.
7.10.2010 r. – Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, prowadzenie dr M. Korendo, Kraków.
28.05.2010 r. - Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy, prowadzenie dr T. Zyss, Kraków.


Publikacje

Knapek Magdalena, Chlanda Agnieszka, 2017, Opóźniony rozwój mowy – etiologia, diagnoza, terapia, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”„Studia Logopaedica”, red. M. Michalik, Kraków (30 stron).

Knapek Magdalena, 2017, Lateralizacja a dysleksja. O asymetrii funkcjonalnej mózgu i uczeniu się w kontekście badań własnych, [w:] Neurolingwistyka praktyczna, red. M. Michalik, Kraków (21 stron).

Knapek Magdalena, 2013, Lateralizacja a zaburzenia przetwarzania porządków linearnych w języku dzieci pięcio- i sześcioletnich, [w:] „Nowa Logopedia” t. 4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Wyd. Collegium Columbinum, Kraków (15 stron)

Knapek Magdalena, 2013, Terapia neurobiologiczna jako sposób postępowania logopedycznego w opóźnionym rozwoju mowy. Doniesienia z praktyki, [w:] Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń, red. E. Kochanowska, J. Wojciechowska, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała (17 stron).
GABINETY

Gabinet powstał w kwietniu 2018 r.
(mówiąc oficjalnie) na bazie wieloletniego doświadczenia pracy w żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach zdrowia, a także Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Mówiąc nieoficjalnie – gabinet to miejsce mojej wymarzonej i ukochanej pracy w zawodzie logopedy.

Dziś do Państwa dyspozycji są dwa gabinety oraz mnóstwo materiałów i pomocy, które są na bieżąco uzupełniane.
TERAPIA
Diagnoza logopedyczna ma na celu sprawdzenie, czy mowa dziecka bądź osoby dorosłej kształtuje się prawidłowo.

Jeżeli tak nie jest, konieczne jest ustalenie przyczyn oraz objawów poszczególnych zaburzeń rozwoju kompetencji językowych – fonetyczno-fonologicznych, semantycznych lub syntaktycznych.

Czasami diagnoza logopedyczna musi być wsparta konsultacją neurologiczną, psychiatryczną, pediatryczną, laryngologiczną, psychologiczną lub fizjoterapeutyczną. Służy to zapewnieniu pacjentowi opieki całościowej, często bardzo potrzebnej w procesie terapeutycznym. Następstwem diagnozy jest zaplanowanie terapii oraz podanie prognoz na przyszłość.Terapia logopedyczna to działania, które mają na celu usunięcie wszelkich nieprawidłowości w procesie rozwoju mowy (od prostych wad wymowy aż po poważne zaburzenia kompetencji komunikacyjnych).

W czasie terapii można skorygować wady artykulacyjne, zbudować system językowych na płaszczyźnie fonetyczno-fonologicznej, semantycznej lub syntaktycznej, przywrócić mowę, która się utraciła lub której rozwój został zahamowany.

Dzięki terapii logopedycznej można wyrównać różne opóźnienia w rozwoju mowy, ale służy ona również wsparciu pacjenta w czasie trwania procesu terapeutycznego.
Proces ten pozwala bowiem na likwidację przyczyn oraz wtórnych konsekwencji zaburzeń mowy, np. o podłożu psychologicznym (kompleksów, zaburzeń somatycznych, nerwowych).

CENNIK


USŁUGACENA
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA130-170 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA (45 MINUT)100 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA (30 MINUT)80 zł
KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE110-120 zł


TRENING NEUROFLOWCENA
DIAGNOZA DLA 4-5 LATKÓW150 zł
DIAGNOZA DLA 6-10 LATKÓW200 zł
DIAGNOZA POWYŻEJ 10 ROKU ŻYCIA220 zł
DIAGNOZA KONTROLNA110 zł


SPOSOBY PŁATNOŚCI: GOTÓWKA

KONTAKT
Nasz Adres ADRES
ul.Władysława Jagiełły 4/8, 32-020 WIELICZKA
Rejestracja REJESTRACJA
882 066 004
E~mail E~MAIL
logocentrum.wieliczka@interia.pl

REJESTRACJA


Magdalena Skrzyp-Knapek - ZnanyLekarz.pl


REJESTRACJA TELEFONICZNA: 579 255 057

REJESTRACJA E-MAIL: logocentrum.wieliczka@outlook.com

REGULAMIN

REGULAMIN CENTRUM LOGOPEDYCZNEGO dr MAGDALENY KNAPEK

1. Centrum Logopedyczne prowadzone przez dr Magdalenę Knapek, z siedzibą w Wieliczce, ul. Władysława Jagiełły 4/8, udziela pomocy logopedycznej dzieciom oraz młodzieży.

2. Usługi świadczone przez Centrum Logopedyczne dr Magdaleny Knapek to: diagnoza logopedyczna, konsultacja logopedyczna, terapia logopedyczna, konsultacja psychologiczna.

3. Zajęcia logopedyczne mogą odbywać się w dwóch interwałach czasowych w zależności od potrzeb dziecka oraz możliwości rodziców: 45 minut lub 30 minut. Pod koniec każdych zajęć terapeuta przeprowadza z rodzicem rozmowę podczas, której informuje o przebiegu zajęć i obserwowanych postępach terapii, a rodzic/ opiekun przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywności zajęć, zachodzących zmian w funkcjonowaniu dziecka, a także o innych formach terapii, którym poddawane jest dziecko równolegle z terapią logopedyczną i spostrzeżeniach innych terapeutów.

4. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza lub konsultacja. W zależności od dziecka trwa ona od 45 do 60 minut. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest wywiad z rodzicem/opiekunem oraz badanie logopedyczne.

5. Terapeuta może zlecić dodatkowe konsultacje u innego specjalisty lub badania lekarskie w celu pogłębienia diagnozy i zwiększenia efektywności terapii.

6. W celu zapewnienia powodzenia terapii wymagana jest systematyczna obecność dziecka na zajęciach terapeutycznych. W razie niemożności stawienia się na terapię, rodzic/ opiekun powinien możliwie jak najszybciej odwołać termin spotkania telefonicznie lub wiadomością SMS - najpóźniej dzień wcześniej do godziny 18.00. Daje to terapeucie możliwość jednorazowego przyjęcia innego dziecka na zwolnione miejsce. Liczne nieobecności (wyłączając chorobę i wyjątkowe przypadki losowe) mogą być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia dalszej terapii. W sytuacji, w której rodzic/ opiekun poinformuje o nieobecności w czasie krótszym niż powyżej opisany – ponosi 50% kosztów zajęć. Opłatę należy uiścić w najbliższym możliwym terminie.

7. Odwołanie zajęć z innych powodów niż choroba wymaga odrobienia tych zajęć w innym dogodnym dla terapeuty i rodzica/ opiekuna terminie. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest zgłaszać terapeucie planowane nieobecności dziecka.

8. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie obniża ich ceny.

9. Wymagana jest systematyczna praca rodzica lub opiekuna z dzieckiem w domu według zaleceń logopedy.

10. Koszt diagnozy logopedycznej: 130-170 złotych
Koszt konsultacji logopedycznej: 110- 120 złotych
Koszt zajęć logopedycznych 45 minutowych: 100 złotych
Koszt zajęć logopedycznych 30 minutowych: 80 złotych
Koszt konsultacji psychologicznej: 80-100 złotych

11. Opłata za zajęcia terapeutyczne dokonywana jest każdorazowo przed lub po zajęciach.

12. Za rzeczy zniszczone przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice.